Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


(dále jen „Informační doložka“) dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“) poskytnutá správcem:  
Správce: Martina Zímová, Dis., IČO: 87565226 se sídlem Lidická 1439/32, Plzeň, 32300, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně  (dále jen „Správce”)


V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, jste-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“), a Správcem jako druhou smluvní stranou Vás Správce informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v souvislosti s uzavřením Smlouvy:


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE  


1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Martina Zímová, IČO: 87565226 se sídlem Lidická 1439/32, Plzeň, 32300, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně.  
1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Lidická 1439/32, Plzeň, 32300, telefon +420605913241 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).  
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  


2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  


2.1. Správce zpracovává následující osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu www.fotopozadi-fotorekvizity.cz:  
 - jméno a příjmení;  
 - údaje spojené s dopravou (dodací adresa);  
 - fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);  
 - kontaktní údaje (emailová adresa, telefon);  
 - údaje spojené s platbou (bankovní spojení);  
 - další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile  volnou formou sděleny Subjektem údajů v  objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž  by byly vyžadovány Správcem; (společně dále jen „Osobní údaje“).  


2.2. Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:  

 

   2.2.1.plnění Smlouvy, která byla mezi Subjektem údajů a Správcem uzavřena;  


   2.2.2.je to nezbytné pro plnění právní povinnosti správce (zejména povinností  souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících  z předpisů    daňových a jiných právních předpisů);

 
   2.2.3.dále bude emailová adresa Subjektu údajů použita dle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb.,  o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v    souladu  s oprávněným zájmem správce pro zasílání obchodních sdělení Správce e-mailem.  Toto zasílání obchodních sdělení Správce může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro     tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby  zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká     jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.  


2.3. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této Informační doložce, neprodleně poskytne Subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informační doložce.  


2.4. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  


3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ  


3.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:  

 

   3.1.1.externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování  účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;

 
   3.1.2.externímu poskytovateli platebních služeb na e-shopu Správce;  


   3.1.3.externímu poskytovateli přepravních služeb;  


   3.1.4.orgánům veřejné správy;  


   3.1.5.mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními    partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.  


3.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.  


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  


4.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dobu následujících pěti (5) let od splnění Smlouvy (odpovídající případné záruce, je-li poskytnuta, a dále promlčecí lhůtě nároků obou stran Smlouvy), nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností Správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba.

 
4.2. Zasílání obchodních sdělení Správce na emailovou adresu Subjektu údajů může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.

 
5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ  


5.1. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

 
   5.1.1.PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt  údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou         zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou  zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz,  o m e z e n í    zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda  dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně  p ř í p a d n é h    o profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů,  přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce  požadovat přiměřenou    úhradu administrativních nákladů;  


    5.1.2.PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může  kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly  nepřesné     či neúplné;  


    5.1.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat  Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny  nebo     jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další  důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují  žádné          převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní  nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;  


   5.1.4.PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se  nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i)          Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo  výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii)     Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano,  nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 5.1.6. této  i     nformační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další  zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní  údaje jsou    potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;  


   5.1.5.PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má  právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro     účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném  formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje  předal    jinému správci;   

   5.1.6.PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená,  že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti     zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále  nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které  převažují    nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.  


5.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

 
5.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

 

 

 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU  PŘI ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

 
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE  


1.1. Správce: Martina Zímová, Dis., IČO: 87565226 se sídlem Lidická 1439/32, Plzeň,  32300, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně   (dále jen „Správce”)


1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Lidická 1439/32,  Plzeň, 32300, telefon +420605913241 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).  


1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  


2. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  


2.1. Návštěvník e-shopu www.fotopozadi-fotorekvizity.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním registračního formuláře pro založení uživatelského účtu v rámci e-shopu Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.  


2.2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje: - emailová adresa; - další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v administraci uživatelského účtu v rámci eshopu Správce; (společně dále jen „Osobní údaje“).

 
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  


3.1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro založení a vedení uživatelského účtu Subjektu údajů v rámci e-shopu Správce, vedení evidence objednávek Subjektu údajů u Správce v uživatelském účtu Subjektu údajů, předvyplnění údajů při zadání nové objednávky Subjektem údajů, vedení seznamu přání Subjektu údajů ve vztahu ke zboží nabízenému Správcem v e-shopu.  


3.2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  


3.3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.  


4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ  


4.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:


   4.1.1.osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové,  cloudové nebo IT služby.  


4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

 
5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání aktivního užívání uživatelského účtu Subjektu údajů v rámci e-shopu Správce, nejdéle však dva (2) roky od posledního přihlášení Subjektu údajů do uživatelského účtu.

 
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ  


6.1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

 
   6.1.1.PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt  údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou     zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou  zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz,  o m e z e n í    zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda  dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně  p ř í p a d n é h    o profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů,  přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce  požadovat přiměřenou    úhradu administrativních nákladů;

 
   6.1.2.PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může  kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly  nepřesné    či neúplné;

 
   6.1.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat  Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny  nebo    jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další  důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují  žádné    převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní  nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

 
   6.1.4.PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se  nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i)     Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo  výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii)     Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano,  nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této     informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další  zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní  údaje jsou    potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;


   6.1.5.PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má  právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro     účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném  formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje  předal    jinému správci;  


   6.1.6.PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních  údajů, což znamená,  že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či  elektronickou námitku proti     zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že  Správce Osobní údaje dále  nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné  důvody pro zpracování,  které převažují    nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a  svobodami.  


6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce. 6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)  


7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU  


7.1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.  
7.2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

 

 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE


1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 
 1.1. Správce: Martina Zímová, Dis., IČO: 87565226 se sídlem Lidická 1439/32, Plzeň,  32300, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně   (dále jen „Správce”)


 1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Lidická 1439/32,  Plzeň, 32300, telefon +420605913241 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).  


 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  


2. Poskytnutí osobních údajů  

2.1. Návštěvník e-shopu www.fotopozadi-fotorekvizity.cz jako fyzická osoba (dále jen  „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci  souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a  čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“).  Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl.  1 3 GDPR níže uvedené informace.


2.2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat  následující osobní údaje: - jméno a příjmení; - emailová adresa; - další informace  odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou  sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;  (společně dále jen „Osobní údaje“).  


3. Účel zpracování Osobních údajů  


 3.1. Správce  bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro  kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze strany  Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy Subjektu údajů  apod.  


 3.2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému  individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  


 3.3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno  další trvání jakéhokoli vztahu.  


4. Další příjemci Osobních údajů

4.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím  osobám: 


   4.1.1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové,    webové, cloudové nebo IT služby.   4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu    údajů do třetí země či  mezinárodní organizaci.  


5. Doba uložení Osobních údajů  


5.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však třicet (30) dní od udělení Souhlasu.  


6. Práva Subjektu údajů  


6.1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

 
      6.1.1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt   údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či   nejsou       zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu,   komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na   opravu, výmaz, omezení       zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje   byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k    automatickému rozhodování, včetně případného       profilování. Subjekt údajů má   také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné,   za další poskytnutí pak může Správce požadovat       přiměřenou    úhradu    administrativních nákladů;  


      6.1.2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může   kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly   nepřesné       či neúplné;  


      6.1.3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat   Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly    shromážděny nebo       jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a    neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese    námitky proti zpracování a neexistují       žádné    převažující oprávněné důvody pro   zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná    povinnost;  


      6.1.4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se   nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud   (i)       Subjekt       údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní,   ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze   omezit,       (iii)    Správce       již    Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale   Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti    zpracování dle čl.       6.1.6. této       informační     doložky, tak Správce může mít Osobní   údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu
      údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení,    výkonu nebo obhajoby právních nároků;  


      6.1.5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo   získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo   pro účely       plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově   čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce   tyto údaje předal       jinému    správci;

 
      6.1.6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že   Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti         zpracování       svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále   nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,   které       převažují nad       zájmy    Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

 
   6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit  u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou    na  Kontaktních údajích Správce. 6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti  zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk.     Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz) 7. Odvolání souhlasu

 

   7.1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před  skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat  prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou  prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.  

 

   7.2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu,  který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s  tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude  existovat jiný zákonný důvod.

 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů